Sản phẩm

"A bike on the road is worth two in the shed"

“Chiếc môtô lăn bánh trên đường đáng giá hơn bỏ không"